ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

หลักสูตร ป.ตรี คณะสังคมศาสตร์ ได้ระดับ ”ดี” ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

วันที่ ๒๘ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร ประธานกรรมการ,อาจารย์ ณฐมน หมวกฉิมอาจารย์ กิตติศักดิ์ ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.วิชชุกร นาคธน,อาจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ประกอบด้วย ผศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์, ผศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.สุรางค์ บุญยะพงศ์ไชย, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล, อาจารย์ สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการและเลขานุการ หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ, ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล, อาจารย์ สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการและเลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ประกอบด้วย ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ประธานกรรมการ, ผศ.โกญจนาท เจริญสุข, อาจารย์ ดร.ฐานิดา มั่นคง กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีผลการประเมิน ดังนี้
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๕๖ คะแนน อยู่ในระดับดี
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๕๘ คะแนน อยู่ในระดับดี
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ได้คะแนนประเมิน ๓.๖๔ คะแนน อยู่ในระดับดี
๔. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๙๙ คะแนน อยู่ในระดับดี
๕. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ได้คะแนนประเมิน ๓.๗๕ คะแนน อยู่ในระดับดี
๖. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๔๘ อยู่ในระดับดี
๗. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้คะแนนประเมิน ๓.๓๑ คะแนน อยู่ในระดับดี

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close