ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการกำกับและติดตามการจัดทำ SAR ระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการกำกับและติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน รวมทั้งปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย

การประชุมดังกล่าวมีคณะทำงาน/คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close