ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

คณะสังคมฯ ได้ ๔.๕๘ คะแนน ระดับ ‘‘ดีมาก’’ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

วันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โดยคณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ดร.พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์ ประธานกรรมการ พระชยานันทมุนี, ผศ.ดร.พระมหาสมพงษ์ คุณากโร, ดร.ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร และ ผศ.ดร.ธนู ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ

ในการนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อาทิ พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์, พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดชผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็นหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการตรวจประเมินดังกล่าว มีการตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ และการสัมภาษณ์คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายปฏิบัติการ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบัน

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนประเมิน ๔.๕๘ คะแนน อยู่ในระดับดีมาก

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close