รับสมัครนิสิต

เปิด…!! รับสมัครนิสิตใหม่ ในระดับปริญญา ”ตรี/โท/เอก” ประจำปี ๒๕๖๒

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี โท เอก ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑. ภาควิชารัฐศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๓ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
๒. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
๓. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)
๔. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๔ หลักสูตร
๑. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
๓. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)

๒. ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๒ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนาเชิงพุทธ

๓. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๔ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาโท เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
ระดับปริญญาเอก เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

๔. ภาควิชานิติศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนจำนวน ๑ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี เปืดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเรียน​ออนไลน์ได้​ที่ www.mcu.ac.th

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close