กิจกรรม

คณะสังคมฯ จัดกิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “กิจกรรมไหว้ครู ต้อนรับนิสิตใหม่ และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ณ ห้องเธียเตอร์ B ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแนะนำวิธีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัย และแนะนำบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ให้นิสิตที่เข้ามาศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้รับทราบ เพื่อให้ได้รับข้อคิดและประสบการณ์ทางด้านการศึกษา และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตเรียนรู้การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมการทำสามีจิกรรมไหว้ครู และเพื่อให้นิสิตได้เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา ปรับตัวให้เข้ากับการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑

ภาคเช้า มีการบรรยายและให้ข้อคิด เรื่อง “เทคนิคการศึกษาในระดับอุดมศึกษา” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ท่านได้ให้ข้อคิดและแนะนำการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตควรมีทักษะ สุ จิ ปุ ลิ ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา สุ ย่อมาจากคำว่า สุตตะ แปลว่า การฟัง, จิ ย่อมาจากคำว่า จินตนา แปลว่า การคิด, ปุ ย่อมาจากคำว่า ปุจฉา แปลว่า การถาม และ ลิ ย่อมาจากคำว่า ลิขิต แปลว่า การเขียน ทักษะดังกล่าวเป็นทักษะที่นิสิตควรมีในระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย จากนั้นมีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย “พิธีสามีจิกรรม และไหว้ครู” ของนิสิตคณะสังคมศาสตร์

ภาคบ่าย มีการเสวนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดย ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และอาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

นอกจากนี้ ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรม “สานสัมพันธ์รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง” โดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์รุ่นพี่ปีที่ ๒ – ๔ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ จำนวน ๙๓ รูป/คน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ – ๔ จำนวน ๓๕๕ รูป/คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๘๘ รูป/คน จากนั้นมีพิธีปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close