หลักสูตร

หลักสูตรภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

ระดับปริญญาตรี ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๒ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม
๒.หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ระดับปริญญาเอก ภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา เปิดสอน ๑ หลักสูตร
๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

 

 

Close