เอกสาร มคอ. ๒

เอกสาร มคอ. ๒

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspng


ระดับปริญญาตรี

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
๒. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspng

ระดับปริญญาโท

 

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

การเรียนปริญญา - เว็กเตออุปกรณ์การเรียน @kisspng


ระดับปริญญาเอก

๑. หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

 

 

 

Close