กิจกรรม

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าถวายสักการะและขอพรปีใหม่ 2563 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ประมวลภาพเข้าพบขอพรผู้บริหาร ของคณาจารย์-เจ้าหน้า ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ดังนี้

1. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มจร

2. รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม, รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร

3. รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง, ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร

4. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

5. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร.
ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผศ., สำเร็จการศึกษา ป.เอก

6. พระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร.
ผอ.สำนักทะเบียนและวัดผล มจร

7. รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น
หัวหน้าภาควิขาเศรษฐศาสตร์

8. ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา
หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์

9. อาจารย์ สมศักดิ์ สุกเพ็ง
ห้วหน้าภาควิชานิติศาสตร์

10. พระมหาสุขสันต์ สุขวฑฺฒโน,ผศ.ดร.
หัวหน้าภาควิชาพระพุทธศาสนา

11. พระมหาบุญเกิด ปญฺญาปวุฑฺฒี,ดร.
หัวหน้าภาควิชาบาลีและสันสกฤต

อาจารย์ดาวเหนือ บุตรสีทา/ รายงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close