ข่าวประชาสัมพันธ์งานวิชาการ

ประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการกำกับและติดตามการจัดทำ SAR ระดับคณะ

วันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน/คณะกรรมการกำกับและติดตามการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ในวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒. และเพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และ นโยบายของมหาวิทยาลัย

การประชุมดังกล่าวมีคณะทำงาน/คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน อาทิ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต, ผศ.ดร. หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษย วิทยา, ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, ผศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียน รวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Close